Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego. ?>

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Płonkowskiej 44, 18-100 Łapy, na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach”. Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dzienniku Europejskim w dniu 15.04.2016 r. , ukazało się w dniu 20.04.2016 r. pod…

Informacja ?>

Informacja

Informacja o mechanizmie umożliwiającym sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w trakcie realizacji projektu.

Informacja o podpisaniu umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. ?>

Informacja o podpisaniu umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

    INFORMACJA           W dniu 14 września 2016r Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Łapach podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie w ramach Działania 2.3. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.        Umowa o dofinansowanie została zawarta na realizację projektu pn. ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Łapy, poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Łapach,…

Ogłoszenie – przetarg na wapno ?>

Ogłoszenie – przetarg na wapno

Dostawa wapna palonego proszkowanego luzem w ilości 140 ton do w oczyszczalni ścieków w Łapach w 2016r. Minimalna zawartość CaO 90%.; data zamieszczenia: 15.09.2016 SIWZ SIWZ – plik edytowalny

Ogłoszenie – przetarg na dostawę PIX ?>

Ogłoszenie – przetarg na dostawę PIX

Dostawa płynnego siarczanu żelazowego do strącania fosforu w oczyszczonych ściekach w oczyszczalni ścieków w Łapach w 2016r. Numer ogłoszenia: L. dz. 775 /2016; data zamieszczenia: 17.08.2016 SIWZ

Przetargi ?>

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach. 2016/S 077-135512 – więcej informacji w zakładce Przetargi.