Wyjaśnienia. ?>

Wyjaśnienia.

Wyjaśnienia pytań dotyczące postępowania: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach nadzoru budowlanego projektu” 6/S/2016.

Ogłoszenie o ofercie przetargowej. ?>

Ogłoszenie o ofercie przetargowej.

Oferta przetargowa na: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach nadzoru budowlanego projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Łapy, poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Łapach i SUW w Płonce-Strumiance wraz z budową rurociągów oraz budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łupianka Stara i Płonka-Kozły”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Link zewnętrzny. Załączniki: SIWZ. Wzór umowy. Formularz oferty – załącznik nr3. Oświadczenie – załącznik nr4. Oświadczenie – załącznik nr5. Wykaz…

Informacja ?>

Informacja

Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego : „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach.”   Załączniki: Treść odwołania.

Zapytanie ofertowe dotyczące pomocy technicznej dla JRP. ?>

Zapytanie ofertowe dotyczące pomocy technicznej dla JRP.

Zapytanie ofertowe dotyczące usług Pomocy Technicznej dla Jednostki Realizującej Projekt w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Łapy, poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Łapach i SUW w Płonce Strumiance wraz z budową rurociągów oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łupianka Stara i Płonka Kozły”. Ogłoszenie o zamówieniu. Załącznik nr 1 – Oferta. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia. Załącznik nr 3 – Wykaz osób. Załącznik nr 4 –…

Oferta pracy w ZWiK Sp. z o.o. ?>

Oferta pracy w ZWiK Sp. z o.o.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o., 18-100 Łapy, ul. Płonkowska 44 poszukuje kandydata na stanowisko pracownika warsztatu-elektryka w dziale gł.mechanika. Miejsce pracy: 18-100 Łapy, ul.Płonkowska 44.

Informacja. ?>

Informacja.

Informacja dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego. ?>

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Płonkowskiej 44, 18-100 Łapy, na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach”. Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dzienniku Europejskim w dniu 15.04.2016 r. , ukazało się w dniu 20.04.2016 r. pod…