Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

OGŁOSZENIE Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 18-100 Łapy uprzejmie informuje, że pobrana w dniu 24.02.2017roku próba wody z wodociągu Uhowo na stacji uzdatniania wody ul. Surażska oraz w Szkole Podstawowej w Uhowie ul. Szkolna 19 w ramach monitoringu przeglądowego nie wykazała obecności bakterii grupy coli oraz escherichia coli w 100 ml wody.

Ogłoszenie. ?>

Ogłoszenie.

OGŁOSZENIE Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 18-100 Łapy uprzejmie informuje, że pobrana w dniu 21.02.2017 roku próba wody z wodociągu Uhowo w Szkole Podstawowej w Uhowie ul. Szkolna 19 w ramach monitoringu przeglądowego wykazała obecność bakterii grupy coli w 100 ml wody. W związku z powyższym informujemy, że brak jest przydatności wody do spożycia i następuje unieruchomienie przedmiotowego wodociągu w zakresie nie wyłączającym jednak możliwości przeprowadzenie skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody do…

Ogłoszenie ?>

Ogłoszenie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Łapach ogłasza taryfę opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łapy.