Ochrona danych osobowych ?>

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) , informujemy Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Płonkowska 44, 18-100 Łapy. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się mailowo: iod@zwiklapy.pl lub na podanym w punkcie poprzedzającym adresem.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji spraw będących przedmiotem korespondencji prowadzonej za pomocą poczty elektronicznej na mocy art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu realizowanego przez administratora.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zaangażowane w temat kontaktu.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat, z zastrzeżeniem jego przedłużenia w przypadku, gdy korespondencja stanowi dowód na prawidłowość podjętych działań.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Ewą Zaniewska, pisząc na adres e-mail: iod[at]zwiklapy.pl

 Obowiązek informacyjny:

 

dla osób zgłaszających informacje o budowie lub remoncie pomnika znajdującego się na cmentarzu parafialnym lub komunalnym.

dla osób, którym przekazywane są osady ustabilizowane.

dla osób, które występują z wnioskiem o warunki przyłączenia do sieci.

dla osób, które podpisują umowę o wywóz nieczystości płynnych.

dla osób, które podpisują umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

dla osób, które wyraziły zgodę na kontakt telefoniczny.