Deklaracja Dostępności ?>

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej zwiklapy.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Łapach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
strony internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

 • Data publikacji strony internetowej:
  2016-04-15.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  2018-08-10.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Powodem niezgodności są dozwolone wyłączenia wskazane w art. 3.2 Ustawy np. dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Informacja o przeprowadzone analizie wskazującej nadmierne obciążenie jako powód braku dostępności –

Oświadczenie sporządzono dnia:
2024-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej –
https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=e6ddf214-1a28-42ae-8475-e07a5743a638

Data ostatniego przeglądu deklaracji:
2024-03-31.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Kamil Górski,

asi@zwiklapy.pl
. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu

696959537
. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach

Płonkowska 44
18-100

Do budynku prowadzą 2 wejścia ( pierwsze dla interesantów od strony głównej budynku i drugie od strony wewnętrznej dla pracowników). Przy wejściu głównym przy ul. Płonkowskiej 44 znajduje się podjazd dla wózków. W budynku zamontowana jest winda umożliwiająca dostanie się na wszystkie kondygnacje związane z obsługą interesantów.

Punkt Obsługi Interesanta znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia. Wejście oraz korytarze budynku umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózku inwalidzkim. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze za Punktem Obsługi Interesanta.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Budynek posiada wymagane oznakowania ewakuacyjne.

W Zakładach Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Deklaracja dostępności została przygotowana w
  Generatorze Deklaracji Dostępności..
 •