Dostępność ?>

Dostępność

Deklaracja dostępności

      Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.zwiklapy.pl

      Data publikacji strony internetowej: 10.04.2016

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

      Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości;
-Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

      Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie). Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR
W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 29.03.2021

      Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.zwiklapy.pl spełnia wymagania w 99.80%

         Informacje zwrotne i dane kontaktowe

      W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Kamil Górski, adres poczty elektronicznej : asi[at]zwiklapy.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  857152851

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

      Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zakład Wodociągów i Kanalizacji może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

       Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , ul. Płonkowska 44 , 18-100 Łapy

      Do budynku prowadzą 2 wejścia ( pierwsze dla interesantów od strony głównej budynku i drugie od strony wewnętrznej dla pracowników). Przy wejściu głównym przy ul. Płonkowskiej 44 znajduje się podjazd dla wózków. W budynku zamontowana jest winda umożliwiająca dostanie się na wszystkie kondygnacje związane z obsługą interesantów.
Punkt Obsługi Interesanta znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia. Wejście oraz korytarze budynku umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózku inwalidzkim. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze za Punktem Obsługi Interesanta.

      Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

      Budynek posiada wymagane oznakowania ewakuacyjne.

      W Zakładach Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Raport