Deklaracja Dostępności ?>

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Strona www ZWiK Sp z o.o. w Łapach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZWiK Sp z o.o. w Łapach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-04-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-08-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości;
 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Wyłączenia

 • Powodem niezgodności są dozwolone wyłączenia wskazane w art. 3.2 Ustawy np. dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-31
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kamil Górski.
 • E-mail: asi@zwiklapy.pl
 • Telefon: 696959537

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 • E-mail: BIURORZECZNIKA@BRPO.GOV.PL
 • Telefon: 225517700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 2 wejścia ( pierwsze dla interesantów od strony głównej budynku i drugie od strony wewnętrznej dla pracowników). Przy wejściu głównym przy ul. Płonkowskiej 44 znajduje się podjazd dla wózków. W budynku zamontowana jest winda umożliwiająca dostanie się na wszystkie kondygnacje związane z obsługą interesantów.

Punkt Obsługi Interesanta znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia. Wejście oraz korytarze budynku umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózku inwalidzkim. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze za Punktem Obsługi Interesanta.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Budynek posiada wymagane oznakowania ewakuacyjne.

W Zakładach Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.