Informacja. ?>

Informacja.

ciag-2

 W dniu 26 marca 2018 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Łapach podpisał z KANRO LTD Sp. z o.o., z siedzibą w Fastach, umowę nr 5/2018 na dostawę samochodu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody, w związku z realizacją projektu pn. ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Łapy, poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Łapach, SUW w Płonce Strumiance wraz z budową rurociągów oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łupianka Stara i Płonka Kozły” w ramach Działania 2.3. „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

W ramach umowy zostanie dostarczony nowy specjalistyczny pojazd komunalny do czyszczenia i udrożnienia kanalizacji sanitarnej, z funkcją odzysku wody. Wraz z pojazdem zostaną dostarczone urządzenia do lokalizacji infrastruktury podziemnej a także wysokiej klasy zestaw TV do inspekcji rur kanalizacyjnych. Wartość podpisanej umowy opiewa na 1 774 900,00 zł netto tj. 2 146 227 zł brutto.

logotyp-NF


Comments are closed.