Relacja z otwarcia Oczyszczalni Ścieków w Łapach. ?>

Relacja z otwarcia Oczyszczalni Ścieków w Łapach.

Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Łapy, poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Łapach i SUW w Płonce Strumiance wraz z budową rurociągów oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łupianka Stara i Płonka – Kozły”

Pojawienie się możliwości finansowania funduszy europejskich dedykowanych gospodarce wodno-ściekowej zapoczątkowało Inwestycje w postaci modernizacji oczyszczalni ścieków w Łapach, przebudowa stacji uzdatniania wody w Płonce Strumiance oraz budowa kanalizacji w Płonce Kozły, Łupiance Starej. Były one poprzedzone różnymi koncepcjami co do rozwiązań technologicznych. W pierwszej kolejności dostępne były fundusze na zadania projektowe a następnie na realizację. Wszelkie działania zrealizował Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łapach.

Obecnie użytkowana mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków została uruchomiona w 1977 roku, i funkcjonowała bez istotnych zmian ok. 40 lat. Urządzenia techniczne oczyszczalni były w znacznym stopniu wyeksploatowane i energochłonne. Ponadto występowały trudności ze spełnieniem stale zaostrzających się norm i przepisów prawnych zarówno krajowych jak i unijnych w zakresie stopnia oczyszczania ścieków.

26 września 2014 roku pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łapach a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku została podpisana umowa o dofinansowaniu projektu pn. „Opracowanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody w Płonce Strumiance” w ramach programu 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno – ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Całkowita wartość Projektu wyniosła 504 300,00 PLN z czego dofinansowanie stanowiło 348 500,00 PLN. Okres realizacji Projektu trwał 01.05.2014 roku do 31.12.2015 roku. Realizowały go 2 firmy wyłonione w drodze przetargu: Biprowod Warszawa Sp. z o. o. oraz firma „P Plus P” Pracownia Projektowa Technologii Wody i Ścieków Inż. Adam Pałkiewicz z Józefowa.

Kontynuacją tego przedsięwzięcia było podpisanie umowy przez ZWiK Sp. z o. o. w Łapach w dniu 14.09.2016r z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Łapy, poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Łapach i SUW w Płonce Strumiance wraz z budową rurociągów oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łupianka Stara i Płonka – Kozły”. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020. Projekt ten został podzielony na 3 zadania, które obejmowały:

Modernizację oczyszczalni ścieków – której realizację powierzono 11.07.2018r firmie EKO-MTK Sp. z o.o. z Brwinowa i obejmowała ona miedzy innymi:

 • Budowę punktu zrzutu ścieków i osadów

 • Przebudowę przepompowni ścieków surowych oraz budynku sito-piaskowników

 • Przebudowę istniejących, niewykorzystywanych komór fermentacyjnych na zbiorniki retencyjne wód opadowych;

 • Zmianę sposobu napowietrzania w istniejących komorach osadu czynnego;

 • Budowę dwóch komór nitryfikacji, osadników wtórnych oraz filtrów węglowych

 • Budowę budynku odwadniania osadu i wiaty osadu wraz z biofiltrem;

 • Przebudowę budynku biurowo –socjalnego i laboratorium;

 • Budowę nowych instalacji elektrycznej, AKPiA, energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej i gazowej, oraz pomp ciepła na potrzeby ogrzewania i wentylacji

Inwestycja została zakończona 24.05.2019r.

Zadanie drugie w ramach projektu tj. Modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Płonce-Strumiance powierzono w dniu 11.08.2017r. firmie FUNAM Sp. z o.o. we Wrocławiu.

W ramach projektu zrealizowano:

 • renowację dwóch istniejących oraz budowę nowej studni głębinowej,

 • wymianę technologii uzdatniania wody, filtrów, rurociągów oraz automatyki i sterowania,

 • budowę zbiornika wody uzdatnionej,

 • remont budynku i zagospodarowanie terenu,

 • budowę pompowni strefowej w Łapach wraz ze zbiornikiem wody uzdatnionej,

 • budowę rurociągu tranzytowego z Płonki-Strumianki do Łap o długości ok. 8,5 km.

Inwestycja została zakończona w roku bieżącym, jej efektem była poprawa jakości oraz zwiększenie efektywności i niezawodności dostaw wody do mieszkańców gminy Łapy.

Trzecim zadaniem była podpisana w dniu 08.11.2017r umowa z konsorcjum Firm EKO-MTK SP. z o. o. z Brwinowa oraz Zakładem Usługowym Instalacji Sanitarnych Mirosław Smolski z Łap, na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach Łupianka Stara o długości 7830 mb i Płonka-Kozły o długości 1930 mb, wraz z czterema przepompowniami ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi. Rozbudowano posiadane przez ZWiK w Łapach systemy monitorowania, sterowania i kontroli siecią wodno-kanalizacyjną. Inwestycja została zakończona 30 maja 2019 roku.

W zakres całego projektu wchodził także zakup specjalistycznego pojazdu do udrożniania sieci kanalizacyjnych z odzyskiem wody, którego dostawcą była firma KanRo Ltd Sp. z o. o. z Białegostoku.

Całkowita wartość całego projektu wyniosła 42 mln netto. Z czego dofinansowanie w formie dotacji z UE wyniosło: 26,8 mln zł (tj. 63,75%) oraz pożyczka ze środków NFOŚiGW: w kwocie 15,2 mln zł.

Realizacja projektu pozwoli spełnić zobowiązania wynikające z Traktatu Akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych i wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego na obszarze aglomeracji Łapy oraz Narwiańskiego Parku Narodowego. Zoptymalizowana została gospodarka energetyczna i osadowa oczyszczalni ścieków, a także zminimalizowane zostało ryzyko awarii systemu kanalizacyjnego oraz wodociągowego. Wpłynie również na zapewnienie dostaw wysokiej jakości wody oraz zwiększenie komfortu życia mieszkańców aglomeracji.

ciag-2

AT1A1074 AT1A0977 AT1A1059 AT1A1030 AT1A1028 AT1A1006 AT1A0983 AT1A0982 AT1A0981 AT1A0980 AT1A1082 AT1A1091 AT1A1103 AT1A1111 AT1A1115 AT1A1134 AT1A1143 AT1A1152 AT1A1153 AT1A1223 AT1A1215 AT1A1208 AT1A1200 AT1A1184 AT1A1176 AT1A1172 AT1A1166 oczyszczalnia


Kometarze są zablokowane.