Informacja. ?>

Informacja.

ciag-2

Budowa kanalizacji sanitarnej w Łupiance Starej rozpoczęta.

Dnia 05.07.2018 r. rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej w Łupiance Starej. Roboty realizowane są w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łupianka Stara i Płonka Kozły” o wartości blisko 4,5 mln zł netto, realizowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Łapach. Kontrakt podpisany 08 listopada 2017 r. z EKO-MTK Sp. z o.o., z siedzibą w Brwinowie (Lider Konsorcjum) oraz Zakładem Usługowym Instalacji Sanitarnych Mirosław Smolski z siedzibą w Łapach (Partner Konsorcjum) został podzielony na dwa etapy. Budowa odcinka w Łupiance Starej właśnie się rozpoczęła i potrwa do końca marca przyszłego roku. W lipcu br. powinny się także zakończyć prace projektowe sieci położonej w Płonce Kozłach. Realizacja rzeczowa jest przewidziana na wrzesień br. i potrwa do kwietnia 2019 r. Pozwoli to na podłączenie wszystkich mieszkańców obu miejscowości do sieci kanalizacyjnej.

Kontrakt przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach Łupianka Stara o długości 7,83 km i Płonka-Kozły o długości 1,93 km, wraz z armaturą kanalizacyjną, urządzeniami kanalizacyjnymi, a także przepompowniami ścieków. Wykonana zostanie również rozbudowa i integracja posiadanych przez ZWiK w Łapach systemów monitorowania, sterowania i kontroli siecią wodno-kanalizacyjną (systemu klasy GIS, modelu matematycznego sieci wodno-kanalizacyjnej oraz systemów monitoringu).

Zakres realizacji etapu I realizowanego w Łupiance Starej obejmuje budowę:

  1. sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCVØ160mm oraz PCVØ200mm o długości ok. 3,4 km wraz z armaturą sanitarną m.in. 53 studnie inspekcyjno-połączeniowe, 59 studni rewizyjno-połączeniowych, 2 studnie z osadnikiem i urządzeniem do usuwania skratek, 2 studnie zrzutowe;

  2. sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur polietylenowych klasy PE100 o średnicy Dn90mm i Dn110mm o długości ok. 3,6 km, wraz z armaturą m.in. 8 studni rewizyjnych, 3 studnie odpowietrzające;

  3. dwóch przepompowni ścieków P1 i P2, każda z dwoma pompami oraz z ogrodzeniem i utwardzeniem terenu.

Realizacja zadania pozwoli osiągnąć następujące cele:

  •  ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby

  •   dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji do wymogów prawa polskiego i unijnego, szczególnie do Dyrektywy Rady 91/271/EWG;

  •   uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez podłączenie nowych użytkowników do sieci kanalizacji sanitarnej;

  •   zwiększenie komfortu życia mieszkańców;

  • ograniczenie zagrożeń sanitarno – epidemiologicznych.

Należy przypomnieć, budowa kanalizacji sanitarnej jest jednym z zadań szerszego projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Łapy, poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Łapach i SUW w Płonce Strumiance wraz z budową rurociągów oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łupianka Stara i Płonka – Kozły”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Wartość całkowita projektu brutto:                                             51,8 mln zł
Wartość netto:                                                                                    42 mln zł
Dofinansowanie w formie dotacji z UE:                                     26,8 mln zł
Pożyczka ze środków NFOŚiGW:                                                   15,2 mln zł

20180712_13052720180712_130720

logotyp-NF


Comments are closed.