POIiŚ 2014-2020 ?>

POIiŚ 2014-2020

ciag-2

        W dniu 14 września 2016 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Łapach podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Łapy, poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Łapach i SUW w Płonce Strumiance wraz z budową rurociągów oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łupianka Stara i Płonka – Kozły”, w ramach Działania 2.3. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Wartość całkowita brutto: 51 808 185,79 zł
Wartość netto: 42 120 476,24 zł


Dofinansowanie w formie dotacji z UE: 26 851 803,60 zł
Pożyczka ze środków NFOŚiGW: 15 268 672,00 zł

 

W ramach projektu przewidziana jest realizacja trzech zadań inwestycyjnych:

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łapach, wraz z zakupem specjalistycznego pojazdu do utrzymania sieci kanalizacyjnej oraz wyposażenia laboratoryjnego;

2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Płonce Strumiance, wraz z budową rurociągu tranzytowego;

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łupianka Stara i Płonka – Kozły.

Głównym celem projektu jest:

Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Łapy

Efekty i korzyści jakie zostaną osiągnięte w wyniku realizacji projektu:

– ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby;

– dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji do wymogów prawa polskiego i unijnego, szczególnie do Dyrektywy Rady 91/271/EWG;

– zapewnienie dostaw wysokiej jakości wody do mieszkańców aglomeracji;

– zwiększenie komfortu życia mieszkańców;

– poprawę stanu środowiska naturalnego na obszarze aglomeracji Łapy oraz Narwiańskiego Parku Narodowego;

logotyp-NF